Sao đăng ci g cũng bị lỗi hết vy!!!

---------- Post added at 10:18 AM ---------- Previous post was at 10:14 AM ----------

Quote Originally Posted by Truong995 View Post
Sao đăng ci g cũng bị lỗi hết vy!!!
Haiz, mnh đăng thử th được, post bi th bị bo lỗi!!!