Pizza khuyen mai
Pizza ngon mua 1 tang 1
Results 1 to 2 of 2

Thread: Tuyển Gim Đốc Ban Thanh Tra & Kiểm Sot Nội Bộ - MTD: GĐTTKS-CHG

 1. #1
  Junior Member
  Số Bo Danh: 54545
  Ngy tham gia: Dec 2017
  Bi Gửi: 7
  Thanks
  0
  Thanked 0 Times in 0 Posts

  Tuyển Gim Đốc Ban Thanh Tra & Kiểm Sot Nội Bộ - MTD: GĐTTKS-CHG
  GPO hiện đang tm kiếm những ứng vin đủ tiu chuẩn cho vị tr:
  Gim Đốc Ban Thanh Tra & Kiểm Sot Nội Bộ - MTD: GĐTTKS-CHG
  Địa điểm: lm việc cho 1 cng ty BĐS tại Từ Lim, H Nội
  M tả cng việc:
  1. Thanh tra, kiểm sot hoạt động điều hnh, sản xuất kinh doanh của Tập đon v cc cng ty thnh vin
  Tổ chức thực hiện thanh tra , kiểm tra, đnh gi đột xuất v định kỳ cc hoạt động điều hnh hoạt động kinh doanh, sản xuất của Tập đon v cc cng ty thnh vin.
  Thực hiện chức năng thẩm định, kiểm sot lin quan đến cng tc quản trị nhn sự theo quy định tại Bảng phn quyền về Quản trị nhn sự
  2. Xy dựng v quản trị hệ thống quy định quy trnh
  Xy dựng v quản trị hệ thống quy trnh của Tập đon v cc cng ty thnh vin
  Tổ chức triển khai thực hiện cng tc gim st, kiểm tra, thanh tra tnh hợp l, hợp php trong việc quản l, thực thi cc quy chế, quy định, hệ thống quy trnh của Tập đon v cc cng ty thnh vin.
  Tổ chức kiểm tra, gim st việc thực hiện, p dụng cc chnh sch, quy trnh, quy định, hướng dẫn thực hiện cng việc theo quy định chung.
  3. Quản trị rủi ro
  Nhận diện, đnh gi, dự bo cc rủi ro lin quan đến cc hoạt động kinh doanh sản xuất của Tập đon v cc cng ty thnh vin
  Xy dựng v tổ chức triển khai thực hiện cc quy định v biện php quản trị (phng ngừa, ngăn chặn, xử l, giảm thiểu hậu quả) rủi ro
  4. An ninh nội bộ
  Xy dựng v quản l hệ thống an ninh nội bộ, đảm bảo an ninh, an ton về người, ti sản, ti sản tr tuệ v hoạt động sản xuất kinh doanh của Tập đon.
  Tiếp nhận v xử l cc đơn thư khiếu nại, tố co c lin quan đến cc vi phạm php luật, quy định, nội qui c lin quan đến cc hoạt động của Tập đon v cc cng ty thnh vin, bao gồm cả cc vấn đề nội bộ v bn ngoi
  Yu cầu:
  Tốt nghiệp Đại học trở ln;
  Kinh nghiệm 3-5 năm ở vị tr tương đương tại cc phng Thanh tra & KSNB, đ/đang lm cng tc quản trị rủi ro;
  Kinh nghiệm lm Internal audit tại cc Tập đon lớn về Bất động sản
  Giao tiếp tốt, kỹ năng phn tch, giải quyết vấn đề;
  Trung thực, lim khiết;
  C mong muốn đồng hnh v pht triển cng 1 Tập đon coi trọng cc yếu tố Xanh - Bền vững - Thn thiện với mi trường
  Quyền lợi:
  Mức lương cạnh tranh
  Thưởng thng 13, thưởng KPI
  Bảo hiểm sức khỏe v cc BH theo Luật định
  Du lịch v teambuilding hng năm
  Nộp hồ sơ:
  Ứng vin quan tm gửi CV tới địa chỉ e-mail: rec3.gpo@gmaicom với tiu để: Tn Năm Sinh Vị tr ứng tuyển. Hoặc nộp hồ sơ trực tiếp tại văn phng cng ty tại tầng 3, số 85 Lương Định của, Đống Đa, H Nội
  Người lin hệ: Ms. Kim Anh - Điện thoại 024 71096868 / 091 777 3055

 2. #2
  Junior Member
  Số Bo Danh: 54569
  Ngy tham gia: Dec 2017
  Bi Gửi: 1
  Thanks
  0
  Thanked 0 Times in 0 Posts  Quote Originally Posted by gpotaylor View Post
  GPO hiện đang t�m kiếm những ứng vi�n đủ ti�u chuẩn cho vị tr�: Gi�m Đốc Ban Thanh Tra & Kiểm So�t Nội Bộ - MTD: GĐTTKS-CHG Địa điểm: l�m việc cho 1 c�ng ty BĐS tại Từ Li�m, H� Nội M� tả c�ng việc: 1. Thanh tra, kiểm so�t hoạt động điều h�nh, sản xuất kinh doanh của Tập đo�n v� c�c c�ng ty th�nh vi�n � Tổ chức thực hiện thanh tra , kiểm tra, đ�nh gi� đột xuất v� định kỳ c�c hoạt động điều h�nh hoạt động kinh doanh, sản xuất của Tập đo�n v� c�c c�ng ty th�nh vi�n. � Thực hiện chức năng thẩm định, kiểm so�t li�n quan đến c�ng t�c quản trị nh�n sự theo quy định tại Bảng ph�n quyền về Quản trị nh�n sự 2. X�y dựng v� quản trị hệ thống quy định quy tr�nh � X�y dựng v� quản trị hệ thống quy tr�nh của Tập đo�n v� c�c c�ng ty th�nh vi�n � Tổ chức triển khai thực hiện c�ng t�c gi�m s�t, kiểm tra, thanh tra t�nh hợp l�, hợp ph�p trong việc quản l�, thực thi c�c quy chế, quy định, hệ thống quy tr�nh của Tập đo�n v� c�c c�ng ty th�nh vi�n. � Tổ chức kiểm tra, gi�m s�t việc thực hiện, �p dụng c�c ch�nh s�ch, quy tr�nh, quy định, hướng dẫn thực hiện c�ng việc theo quy định chung. 3. Quản trị rủi ro � Nhận diện, đ�nh gi�, dự b�o c�c rủi ro li�n quan đến c�c hoạt động kinh doanh sản xuất của Tập đo�n v� c�c c�ng ty th�nh vi�n � X�y dựng v� tổ chức triển khai thực hiện c�c quy định v� biện ph�p quản trị (ph�ng ngừa, ngăn chặn, xử l�, giảm thiểu hậu quả) rủi ro 4. An ninh nội bộ � X�y dựng v� quản l� hệ thống an ninh nội bộ, đảm bảo an ninh, an to�n về người, t�i sản, t�i sản tr� tuệ v� hoạt động sản xuất kinh doanh của Tập đo�n. � Tiếp nhận v� xử l� c�c đơn thư khiếu nại, tố c�o c� li�n quan đến c�c vi phạm ph�p luật, quy định, nội qui c� li�n quan đến c�c hoạt động của Tập đo�n v� c�c c�ng ty th�nh vi�n, bao gồm cả c�c vấn đề nội bộ v� b�n ngo�i Y�u cầu: � Tốt nghiệp Đại học trở l�n; � Kinh nghiệm 3-5 năm ở vị tr� tương đương tại c�c ph�ng Thanh tra & KSNB, đ�/đang l�m c�ng t�c quản trị rủi ro; � Kinh nghiệm l�m Internal audit tại c�c Tập đo�n lớn về Bất động sản � Giao tiếp tốt, kỹ năng ph�n t�ch, giải quyết vấn đề; � Trung thực, li�m khiết; � C� mong muốn đồng h�nh v� ph�t triển c�ng 1 Tập đo�n coi trọng c�c yếu tố Xanh - Bền vững - Th�n thiện với m�i trường Quyền lợi: � Mức lương cạnh tranh � Thưởng th�ng 13, thưởng KPI � Bảo hiểm sức khỏe v� c�c BH theo Luật định � Du lịch v� teambuilding h�ng năm Nộp hồ sơ: � Ứng vi�n quan t�m gửi CV tới địa chỉ e-mail: rec3.gpo@gmaicom với ti�u để: T�n � Năm Sinh � Vị tr� ứng tuyển. Hoặc nộp hồ sơ trực tiếp tại văn ph�ng c�ng ty tại tầng 3, số 85 Lương Định của, Đống Đa, H� Nội � Người li�n hệ: Ms. Kim Anh - Điện thoại 024 71096868 / 091 777 3055
  Cảm ơn bạn đã chia sẻ!

  banmetoday.com
  seoer4 Hãy cng lập l số tử vi v luận giải tại tuvi.dichhoc.com
  Pizza One- Pizza ngon khuýn mãi mua 1 tặng 1 hàng ngày

  May rua mat Máy rửa mặt

  Đăng tin rao vặt miễn ph
  my triệt lng
  Rao vặt đồ của mẹ v b
  Tử vi tu vi la so tu vi phong thuy

Posting Permissions

 • You may not post new threads
 • You may not post replies
 • You may not post attachments
 • You may not edit your posts
 •  
Powered by vBulletin® Version 4.2.2
Copyright © 2018 vBulletin Solutions, Inc. All rights reserved.
Phụ Nữ Việt v1.0 beta Copyright 2009 PNV
PNVL diễn đn mở được xy dựng bởi cc thnh vin.
Vui lng lin hệ "www.phunuviet.com.vn" khi bạn pht hnh tin tức từ PNV.
All times are GMT +7. The time now is 11:48 PM.